جدول نقشه سایت

روش استفاده از جدول

جدول زیر اطلاعات را به این صورت نمایش می دهد که هر سطر یک صفحه از پرتال را نشان می دهد که اگر در هر کدام از سلول های جلوی آن تصویری قرار گرفته باشد نشان دهنده آن است که آن صفحه به ستون مربوطه مرتبط بوده و لینک دارد

از / به خانه-home درباره ما-aboutus تماس با ما-contactus لینک-# لینک-/ehome/web/sitemap دعوت به همکاری-psm پیگیری دعوت به همکاری-followpsm لینک- جست و جو-search آر اس اس-rss گالری-gallery گالری دسته بندی شده-galleryclassified گالری سریع-quickgallery پایه هفتم -grade7 پایه هشتم-grade8 پایه نهم-grade9 لینک-https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/haftomalef لینک-https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/haftombb لینک-https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/hashtomalef لینک-https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/hashtomb لینک-https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/nohomalef لینک-https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/nohombb لینک-https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/dahomriazi لینک-https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/haftommoshtarak لینک-https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/hashtommoshtarak لینک-https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/nohommoshtarak لینک-https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/arabiraveshnovin لینک-https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/marasemsobhgah لینک-https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/daneshafzaee لینک-https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/haftomb لینک-https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/nohomb لینک-https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/haftommoshtarak لینک-https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/dahomensani لینک-https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/kelasmoshtarak10 لینک-https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/yazdahomriazi لینک-https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/davazdahomriazi لینک-https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/jalasat جلسات دانش افزایی اولیا-razavimeetingsforparents جلسات دانش افزایی دانش آموزان-razavimeetings لینک-https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/kelasmoshtarak11 لینک-https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/yazdahomtajrobi لینک-https://www.skyroom.online/ch/razavischool8/yazdahomensani
آر اس اس-rss
آزمون زبان انگلیسی یازدهم-englishtestgrade11
آزمون زبان نهم-englishtestgrade9
آزمون فارسی نهم 30 مهر-adabiat30mehr
آزمون فارسی هشتم 23 مهر-persian8
آزمون فارسی هفتم 23 مهر-persian7
آزمون آغازین-azmoonaghazin
آزمون آغازین نهم-aghazinnohom
آزمون آغازین هشتم-aghazinhashtom
آزمون آغازین هشتم-azmoonaghazinhashtom
آزمون آغازین هفتم-aghazinhaftom
آزمون آمار یازدهم-amar11
آزمون آنلاین ادبیات فارسی هفتم-grade7persianexam
آزمون آنلاین زبان-onlineenglishexam
آزمون اجتماعی هشتم-socialstudiesonlinetest
آزمون اجتماعی هشتم 19 آبان-socialstudies19abanhashtom
آزمون اجتماعی هشتم 28 آبان-28
آزمون اجتماعی هفتم 19آبان-socialstudies19aban
آزمون اجتماعی هفتم 9 آبان-socialstudiesaban9
آزمون احکام قران عترت-ahkamquranetrat
آزمون ادبیات فارسی نهم-persianonlinetest
آزمون ادبیات فارسی نهم-nohomadabiaat
آزمون ادبیات فارسی نهم-adabiatgrade9
آزمون ادبیات فارسی هشتم-adabiathashtom
آزمون ادبیات فارسی هفتم-Persiantestgrade7
آزمون ادبیات فارسی هفتم-adabiatfarsihaftom
آزمون ادبیات فارسی هفتم-haftomadabiatfarsi
آزمون ادبیات فارسی یازدهم-persiangrade11exam
آزمون ادبیات فارسی یازدهم-farsitest
آزمون ادبیات فارسی یازدهم-Paye11farsitest
آزمون ادبیات فارسی یازدهم 3-3rdfarsitestgrade11
آزمون ادبیات یازدهم-11adabiatfarsi
آزمون ادبیات یازدهم-adabiyatyazdahomtest
آزمون ادبیات یازدهم-farsigrde11test
آزمون انسان و محیط زیست یازدهم -humanandinviromenttest
آزمون انلاین هندسه هفتم 2-geometry22ndonlinetest
آزمون پیام های آسمانی نهم-religousgrade9exam
آزمون پیام های آسمانی نهم-religousonlineexam
آزمون تاریخ هفتم-historygrade7test
آزمون جغرافیا هفتم-Geographyonlinetest
آزمون حدیث-hadistest
آزمون حساب نهم-mathgrade9onlinetest
آزمون حساب هشتم-mathgrade8exam
آزمون حساب هفتم-mathgrade7exam
آزمون حسابان-hesabanyazdahom
آزمون حسابان یازدهم 3-3rdhesabanexam
آزمون دینی یازدهم-grade11relioustest
آزمون دینی یازدهم-Dinigrade11test
آزمون دینی یازدهم-dinitest
آزمون دینی یازدهم-dini11
آزمون دینی یازدهم-diniiexam
آزمون دینی یازدهم-diniyaazdahom
آزمون دینی یازدهم 2-diniyazdahom
آزمون ریاضی پایه دهم-mathonlinetest
آزمون زبان انگلیسی نهم 2-2ndenglishonlinetestgrade9
آزمون زبان انگلیسی هفتم 2-2ndenglishtestgrade7
آزمون زبان انگلیسی یازدهم-zabanyazdahom
آزمون زبان انگلیسی یازدهم 2-2ndenglishgrade11test
آزمون زبان هشتم-englishonlinetestgrade8
آزمون زبان هشتم 2-english2ndgrade8test
آزمون زبان هفتم-englishgrade7test
آزمون زمین شناسی یازدهم-geologygrade11
آزمون زیست پایه نهم-biologygradenine
آزمون زیست نهم-Biologygrade9test
آزمون زیست هشتم-biologyonlinetest
آزمون زیست هفتم -biologygrade7exam
آزمون ساز آنلاین-examiner
آزمون شیمی یازدهم-grade11chemistrytest
آزمون شیمی یازدهم-chemistrytest
آزمون عربی نهم-grade9arabicexam
آزمون عربی هشتم-arabicgrade8onlinetest
آزمون عربی هشتم جامانده ها-arabiconlinetestgrade8
آزمون عربی هفتم-arabiconlineexam
آزمون عربی یازدهم-arabiconlinetest
آزمون عربی یازدهم-grade11onlinearabictest
آزمون عربی یازدهم-arabiyazdahoom
آزمون عربی یازدهم 3-3rdarabictest
آزمون علمی پایه نهم -azmoonelmipaye9
آزمون علمی فجر-fajronlinetest
آزمون فارسی یازدهم-grade11persianexam
آزمون فیزیک دهم-phisicsonlinetest
آزمون فیزیک شیمی نهم-grade9phisicstest
آزمون فیزیک شیمی نهم-phisicsgrade9test
آزمون فیزیک شیمی هشتم-Grade8phisicstest
آزمون فیزیک شیمی هفتم-grade7phisicstest
آزمون فیزیک شیمی هفتم 2-2ndphisicstest
آزمون فیزیک یازدهم-grade11phisicstest
آزمون فیزیک یازدهم-grade11phisicsexam
آزمون فیزیک یازدهم-onlinegrade11phisicstest
آزمون فیزیک یازدهم-fiziktest
آزمون فیزیک یازدهم-11phizik
آزمون کارآفرینی پایه یازدهم-karafarini11
آزمون مطالعات نهم-socialstudiesgrade9
آزمون مطالعات نهم 2-2ndsocialstudiestest
آزمون مطالعات نهم میان نوبت دوم نیمسال دوم-motaleatnimsal2
آزمون مطالعات هشتم میان نوبت دوم نیمسال دوم-hashtommotaleatnimsal2
آزمون مطالعات هفتم میان نوبت دوم نیمسال دوم-motaleatnimsal2hafton
آزمون معارف هشتم-religoustestgrade8
آزمون معارف هفتم -religeousonlinetest
آزمون معارف هفتم-religousonlinetestgrade7
آزمون مفاهیم-mafahimtest
آزمون میان نوبت املا نهم-mid9dictation
آزمون میان نوبت املا هشتم-mid8dictation
آزمون میان نوبت املا هفتم-mid7dictation
آزمون میان نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم-englishg9mid2
آزمون میان نوبت دوم زبان انگلیسی پایه هشتم-englishg8mid2
آزمون میان نوبت دوم زبان انگلیسی پایه هفتم-englishg7mid2
آزمون میان نوبت دوم عربی-azmoonmiyannobatarabi
آزمون هندسه دهم-geometrygrade10
آزمون هندسه نهم-geometrygrade9exam
آزمون هندسه هشتم-grade8geometrytest
آزمون هندسه هشتم 2-2ndgeometrygrade8
آزمون هندسه هفتم-geometryonlinetest
آزمون هندسه هفتم 3-3rdgeometryexam
آزمون هندسه یازدهم-Geometrygrade11test
آزمون هندسه یازدهم 3-3rdhendeseyazdahom
آزمون ورودی پایه دهم-grade10enterancetest
آزمون ورودی تست-testenterance
آزمون ورودی ششم به هفتم-enterancegrade7test
آزمون ورودی ششم به هفتم نهایی-enterancegrade6to7test
اخبار تصویری-picnews
ارزشیابی-evaluation
ارسال کننده پیام-timelinesender
ارسال کننده یادآور-notificationsender
ازمون تست-testrry
ازمون شیمی دهم -Chemistryonlinetest
اسلاید-جهت تست
اشتراک گذاری طرح درس-classlistplanshare
اطلاع رسان فایل-filenotification
اطلاع رسان مطالب-notification
المپیاد-olympiad
برد-boardportfolio
پایه نهم-grade9
پایه هشتم-grade8
پایه هفتم -grade7
پرداخت آنلاین-payment
پروفایل-profile
پژوهش-research
پیش آزمون علمی پایه نهم-preexamgrade9
پیش آزمون علمی فجر-prefajrexam
پیش آزمون ورودی دوره اول-preexamgrade6
پیش ثبت نام-preregistration
پیش ثبت نام مرحله به مرحله-preregistrationstep
پیشخوان-dashboard
پیگیری پیش ثبت نام-followcode
پیگیری دعوت به همکاری-followpsm
پیگیری سازنده برد-boardfollowing
تایم لاین-timelinefilter
تخمین رتبه-estimation
تراکنش های پرداخت آنلاین-paymentlog
تست-Test3
تست-Test
تماس با ما-contactus
تولید فاکتور پرداخت آنلاین-paymentinvoice
ثبت نام-signup
ثبت نام آزمون-signupexam
ثبت نام کتابخانه-signuplibrary
ثبت نام کلاس-courseclassreg
جدول رده بندی فعالیت آنلاین-leaderboard
جزییات آزمون آنلاین-onlineexamdetail
جزییات نظر سنجی-poll
جست و جو-search
جلسات دانش افزایی-daneshafzaeemeeting
جلسات دانش افزایی اولیا-razavimeetingsforparents
جلسات دانش افزایی دانش آموزان-razavimeetings
جهت اعلام حضور-test2
چاپ آزمون ساز-examinerprint
خانه-home
خود ارزشیابی دفتر کلاسی-classlistselfinsert
خود ارزشیابی دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedselfinsert
دبیران-teachers
درباره ما-aboutus
دعوت به همکاری-psm
رهیاب جی پی اس-gps
زبان کنکور دوازدهم-konkurvideos
سازنده برد-boardcreator
سازنده کامنت برد-boardcomment
سازنده کامنت مطلب-objectcomment
سامانه ایمیل-emailinbox
سامانه پیام-timeline
سامانه تکلیف-classlistassignment
سامانه غذا-food
سامانه فروشگاه آنلاین-onlineshop
سامانه کلاس آنلاین-onlineclass
سنجش ورودی پایه هفتم-sanjeshvorodipayehaftom
سنجش ورودی پایه هفتم 99 - شماره 1-sanjeshhaftom99
سنجش ورودی پایه هفتم 99 - شماره 2-sanjeshhaftom99-no2
سنجش ورودی دهم2-sanjeshvorodi10
سنجه آشنایی اولیا داوطلبین پایه هفتم-sanjeashnaee
فارسی11-farsi11
فایل سنتر-filecenter
فرهنگی-cultural
کارت آزمون-examcard
کتابخانه-library
کنکور-konkoor
گالری-gallery
گالری دسته بندی شده-galleryclassified
گالری سریع-quickgallery
گزارش تحصیلی-report
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین-onlinereport
گزارش تحصیلی توصیفی-reportclasslistadvanced
گزارش حضور و غیاب-userentrancelog
گزارش دفتر کلاسی-classlistreport
گزارش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedreport
گزارش فروشگاه آنلاین-onlineshopreport
گزارش لیست نمرات درس ها-reportcourselist
گزارش مطالعه-studyreport
گزارش موارد انضباطی-behaviorreport
لیست ارزشیابی-evaluationlist
محتوای طرح درسی دانش پذیر-classlistplansharestudent
مشاهده برد-boarddetail
مشاهده عبارت-termview
مشاهده مطلب-objectview
ملاقات-meeting
میان نوبت زبان نهم-mid9english
میان نوبت زبان هشتم-mid8english
میان نوبت زبان هفتم-mid7english
نشان های فعالیت آنلاین-badge
نقشه سایت-sitemap
نمایش بازدید-نمایش بازدید
نمایش برد های سازنده های پیگیری شده-boardfollowingshow
نمایش تولد دانش پذیران-birthdaystudent
نمایش دفتر کلاسی-classlistview
نمایش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedview
ویرایش دانش آموز-editstudent
ویرایش کاربر-edituser